Rafina Rahaman-Rahim LL.B (Hons)

Partner, Solicitor

Niyad Rahaman Rahim LL.M (Hons), B.Eng (Hons)

Solicitor-Advocate, Partner