Zahra Sultan LL.M

Paralegal

Sara Al-khazraji

Paralegal

Asadullah Shah LL.M (Hons), BPTC

Paralegal

Rafina Rahaman-Rahim LL.B (Hons)

Partner, Solicitor

Niyad Rahaman Rahim LL.M (Hons), B.Eng (Hons)

Solicitor-Advocate, Partner